USTAWIENIA

, Imieniny:

Młodociany pracownik

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA


Opis sprawy oraz procedury jej załatwiania
Informujemy, iż pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego Wójt Gminy Wojciechów przyznaje dofinansowanie kosztów kształcenia.

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy w drodze decyzji administracyjnej. Pracodawca może złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy (okres liczony od daty zdania przez młodocianego stosownego egzaminu).

Do wniosku należy dołączyć kopie:

  • dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
  • umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  • dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.


Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania Wójta Gminy Wojciechów o zawarciu umowy w celu przygotowania zawodowego z niepełnoletnim pracownikiem zamieszkałym na terenie Gminy Wojciechów.

Poniżej zamieszczamy druki do pobrania i wypełnienia: wniosku o dofinansowanie, powiadomienia wójta oraz podstawy prawnej dofinansowania.

Zawiadomienie, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [35.50 KB]

Podstawa prawna dofinansowania, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [37.50 KB]

Wniosek o dofinansowanie, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [44.00 KB]

 

Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia