USTAWIENIA

, Imieniny:

Młodociany pracownik

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Wymagane dokumenty

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego – tryb postępowania

1.      Miejsce składania wniosku: Urząd Gminy Wojciechów, Wojciechów 5, 24-204 Wojciechów

2.      Wymagane druki:

ü  Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz z wymaganymi załącznikami.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy.

2. Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy.

3. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

4. Kopię dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy, zaświadczenie o zaliczeniu praktycznej nauki zawodu u poprzedniego pracodawcy (w przypadku przerwania nauki i podjęcia u innego pracodawcy).

 5. W przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć kopię umowy o pracę i świadectwa pracy młodocianego od poprzedniego pracodawcy.

6. Oryginał zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin przed komisją potwierdzającą kwalifikacje zawodowe, albo kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie tego egzaminu.

7. Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę (w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki). Z dokumentu powinno wynikać że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.

 8. Kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek.

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany, poza wymienionymi wyżej dokumentami, przedstawić podmiotowi udzielającemu pomocy dodatkowo następujące dokumenty:

1. Wykaz otrzymanej pomocy de minimis lub kopie zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w danym roku i w ciągu 2 lat poprzedzających złożenie wniosku, albo oświadczenie wnioskodawcy o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (załącznik do pobrania)

2. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (załącznik do pobrania)

Wszystkie składane kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem. Potwierdzenie powinno zawierać pieczątkę wnioskodawcy, aktualną datę potwierdzenia oraz podpis wnioskodawcy

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 35 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego: „załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania”.

Tryb odwoławczy: Przyznanie dofinansowania lub odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję wydaje Wójt Gminy. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania decyzji.


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

Załączniki:

Ikona docx Wniosek o dofinansowanie.docx

Ikona xlsx formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie

Ikona docx Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minims 

Ikona docx Zawiadomienie o zawarciu umowy

Ikona docx Klauzula inf. - art. 104 KPA wydanie decyzji administracyjnej

Ikona docx FORMULARZ INFORMACJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia