USTAWIENIA

, Imieniny:

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

 

 

 

 

 

 Link do strony PKW - najnowsze informacje i uchwały

wniosek o dopisanie do spisu wyborców

zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP

zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP

 

Informacja PKW dotycząca możliwości
głosowania korespondencyjnego.

załącznik nr 1 do informacji

Informacja o możliwości skorzystania z głosowania korespondencyjnego

wyjaśnienia PKW

 

 

Informacja dotycząca możliwości zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane, tj. doręczone do urzędu gminy,najpóźniej do dnia 12 czerwca 2020 r., w godzinach pracy urzędu gminy.

9 czerwca - 7.30-15.30

10 czerwca 7.30-15.30

12 czerwca 7.30-15.00

 

Zgłoszenie może zostać:

1)doręczone bezpośrednio do urzędu gminy;

2)przesłane do urzędu gminy pocztą lub kurierem, z tym że o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu gminy, a nie data jego nadania;


Prawo zgłaszania kandydatów do komisji ma pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego uczestniczącego w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1)jest obywatelem polskim;

2)najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

3)nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4)nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

5)nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa. 

załącznik do uchwały

powołanie obwodowych

załącznik do uchwały

 

Protokoły z losowania składu obwodowej komisji wyborczej

 Informacja o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych wraz z pełnionymi funkcjami.

Informacja o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych wraz z pełnionymi funkcjami.

Prezentacje pomocnicze dla OKW

SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Kwalifikacja ważności głosu

SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH