USTAWIENIA

, Imieniny:

RPO WL 2007-2013

 Budowa i wyposażenie sali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Wojciechowie

Budowa i wyposażenie sali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Wojciechowie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna

Działanie 8.2: Infrastruktura szkolna i sportowa

Nr projektu: 13/09-UDA-RPLU.08.02.00-06-089

Nr umowy: 13/09-UDA-RPLU.08.02.00-06-089/09-00-0375 z dnia 24.08.2010 r.

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 15 lipca 2010 r.

Termin zakończenia realizacji projektu: 30 września 2013 r.

Wartość projektu: 5 513 091,41 PLN

Wydatki kwalifikowane: 5 014 489,63 PLN

Wartość pomocy: 4 011 591,69 PLN (80%)

  • środki własne budżetu Gminy: 1 501 499,72 PLN (w tym dotacja z Ministerstwa Edukacji w ramach programu „Radosna Szkoła")
Zakres robót:
  • budowa budynku hali widowiskowo - sportowej z zapleczem socjalno - sanitarnym i klasopracowniami przy Zespole Szkół w Wojciechowie,
  • zagospodarowanie terenu, w tym budowa parkingu z odwodnieniem oraz budynku gospodarczego, ogrodzenia, obiektów małej architektury,
  • modernizacja boisk sportowych  oraz budowa placu ćwiczeń/placu zabaw.

 

Wybudowany obiekt pełni wielofunkcyjną rolę: sportową, dydaktyczną, widowiskowo-rekreacyjną oraz kulturalno-rozrywkową.

Realizacja projektu zwiększyła dostępność mieszkańców gminy Wojciechów do infrastruktury edukacyjnej i sportowej.

 

Unijne


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót
Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia