USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Informacja dotycząca możliwości zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Informacja dotycząca możliwości zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Opublikowano dn. 09-06-2020

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane, tj. doręczone do urzędu gminy,najpóźniej do dnia 12 czerwca 2020 r., w godzinach pracy urzędu gminy.

9 czerwca - 7.30-15.30

10 czerwca 7.30-15.30

12 czerwca 7.30-15.00

 

Zgłoszenie może zostać:

1)doręczone bezpośrednio do urzędu gminy;

2)przesłane do urzędu gminy pocztą lub kurierem, z tym że o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu gminy, a nie data jego nadania;


Prawo zgłaszania kandydatów do komisji ma pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego uczestniczącego w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1)jest obywatelem polskim;

2)najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

3)nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4)nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

5)nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa. 

 

załącznik do uchwały

powołanie obwodowych

załącznik do uchwały


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót