USTAWIENIA

, Imieniny:

Opieka Wytchnieniowa 2021

opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

opiekawytchnieniowa

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowie przystąpił do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program na terenie Gminy Wojciechów jest realizowany formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

13.05.2021r. - 31.12.2021r.

 

Kwota dofinansowania – 43 200,00 zł.

 

Kwota wkładu własnego – 5 000,00 zł.

  

Całkowita wartość – 48 200,00 zł.

  

 Cele Programu

 

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

 

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Realizacja Programu

Na terenie Gminy Wojciechów wsparciem w formie opieki wytchnieniowej planujemy objąć 6 osób w tym 5 dorosłych i 1 dziecko. W ramach opieki wytchnieniowej wszystkim osobom objętym programem planujemy przyznać maksymalną liczbę godzin czyli po 240 godzin na osobę, co daje łączną liczbę godzin 1440.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu 81-517-79-95 lub mailowo: ops@opswojciechow.pl

 
Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia
Gminny Ośrodek Kultury
Box side
Gminny Ośrodek Kultury
Powiat Lubelski
Box side
Powiat Lubelski