USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

szkoła zdalna

Szkoła zdalna plus w Gminie Wojciechów

Opublikowano dn. 10-11-2020

Gmina Wojciechów po raz drugi uzyskała dofinansowanie na wsparcie nauki zdalnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, tym razem w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Podobnie jak w pierwszym etapie wspierania nauki zdalnej dofinansowanie wynosi 100% i nie ma udziału wkładu własnego.

Celem projektu jest wsparcie realizacji podstawy programowej w formie nauki zdalnej poprzez zapewnienie dostępu do sprzętu dla najbardziej potrzebujących uczniów, w tym uczniów z rodzin 3+. Pomoc będzie kierowana do uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, mających techniczne problemy z uczestnictwem w edukacji w warunkach stanu epidemii koronawirusa. Nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych wymagają zasiadania przed monitorami komputerów zamiast w szkolnych ławach w celu realizacji nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Pozyskane przez Gminę Wojciechów wsparcie finansowe w wysokości 74 970,00 zł przeznaczono na zakup 28 laptopów wraz
z oprogramowaniem Office
, które trafiły do naszych 4 szkół. Beneficjentem ostatecznym są nauczyciele i uczniowie z rodzin wielodzietnych (3+).

zdalna szkołą

                                                           Wójt Gminy Wojciechów
                                                                 Artur Markowski

 


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót