USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

KSOW

Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie oraz Gminy Wojciechów

Opublikowano dn. 21-05-2021

baner KSOW

 

Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie w kwocie 38 242,00 zł oraz Gminy Wojciechów  w kwocie 15 990,00 zł z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.   Do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Lubelskiego wpłynęło 38 wniosków. Do dofinansowania zakwalifikowało się łącznie 23 projekty.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie otrzymał dofinansowanie  na realizację projektu ,,Dziedzictwo lokalne Gminy Wojciechów - nowoczesne formy dystrybucji’’.  Działanie 11 – Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.

Projekt ten zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów dla członków Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Wojciechów z zakresu przygotowania, przetwarzania i sprzedaży produktów lokalnych oraz podjęcie  współpracy z sektorem prywatnym i społecznym w zakresie tworzenia nowych inicjatyw dla rozwoju obszarów wiejskich.

 

Gmina Wojciechów otrzymała dofinansowanie na realizację projektu ,,Gmina Wojciechów – moje miejsce na Ziemi’’. Działanie 3 Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu.

W ramach tego projektu powstanie film promocyjny, który będzie  promować Gminę Wojciechów, jej potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Pokażemy  mieszkańcom województwa lubelskiego jak zmieniła się w ciągu ostatnich lat, jakie zrealizowane zostały przedsięwzięcia współfinansowane z PROW w Gminie Wojciechów.  Pokażemy jej dziedzictwo kulturalne, przyrodnicze oraz przedsiębiorczość jej mieszkańców

 

Projekt ma na celu budowanie pozytywnego wizerunku Gminy Wojciechów poprzez promocję potencjału społecznego, gospodarczego i turystycznego. Poprzez działanie  partnerskie podjęte na rzecz realizacji tej operacji zachęcimy mieszkańców do podejmowania kolejnych inicjatyw, wspólnych działań, realizację nowych pomysłów. Promocja zrealizowanych przedsięwzięć na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Gminy Wojciechów będzie inspiracją do realizacji kolejnych projektów, o szerszym zakresie, w oparciu o współpracę sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych. Budowanie wspólnoty lokalnej, zwiększenie zainteresowania realizacją wspólnych inicjatyw przełoży się w sposób wymierny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

 

 


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót