USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

PUP Lublin

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Opublikowano dn. 24-07-2021

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie ogłasza od dnia 23 lipca 2021 r. nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy/małego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty na zasadach określonych w art. 15zze4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zmian.)
 
O dotację mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy:
  • którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oznaczone według Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD ) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, w jednym z dwóch kodów:
    • 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
      z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
    • 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
  • których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych był niższy co najmniej o 40 % w miesiącu wskazanym we wniosku ( odpowiednio w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. albo w marcu 2021 ) w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.   
 
Dotacja jest udzielana do wysokości 5 tys. zł i w zależności od liczby miesięcy, w których nastąpił spadek przychodów, nie więcej niż pięciokrotnie.
 
Wnioski należy składać do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony praca.gov.pl
Wnioski złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane.
 
Wnioski o przyznanie dotacji mogą być składane do dnia 30 września 2021 r. 

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót