USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

logo LGD

Czy masz pomysł na "inteligentną wioskę"?

Opublikowano dn. 02-09-2021

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” rozważa zabezpieczenie środków finansowych na lata 2022-2023 we wdrażanej aktualnie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na tworzenie koncepcji/strategii „inteligentnych wiosek” (smart villages). Uzależnia to jednak od zainteresowania lokalnych społeczności przygotowaniem takich koncepcji. Dotacje w wysokości 4 tys. zł na przygotowanie koncepcji/strategii „inteligentnych wiosek” mogą być przyznawane w ramach konkursów, w których składane są wnioski o dofinansowanie przez zainteresowane lokalne podmioty.

 

W związku z tym prosimy o wypełnienie ANKIETY, której celem jest zbadanie poziomu zainteresowania wspieraniem rozwoju małych społeczności lokalnych z wykorzystaniem metody Smart Villages. Zobacz przykłady działań tą metodą TUTAJ.

 

Ankietę proszę wypełnić i przesłać mailem w terminie do 15 września 2021 r. na adres: lgd@zielonypierscien.eu  Po tym terminie planujemy zorganizować spotkanie dla zainteresowanych wnioskodawców celem przedstawienia więcej informacji na temat zasad przyznawania wsparcia na opracowanie w/w koncepcji.

 

Informujemy, że LGD w okresie przejściowym tj. w latach 2022-2023 będą mogły realizować projekty grantowe polegające na przygotowaniu swoich społeczności lokalnych do wykorzystania metody Smart Villages w działalności związanej z ich rozwojem. LGD będą miały możliwość przyznania grantów o wartości 4 tys. zł każdy na opracowanie koncepcji rozwoju poszczególnych społeczność lokalnych.

 

Granty są przeznaczone na przygotowanie oddolnych koncepcji rozwoju w skali mikro („koncepcje SV”), na obszarach zamieszkanych przez nie więcej niż 20 000 mieszkańców (jednej lub kilku miejscowości), mających na celu wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań miejscowych problemów dzięki innowacyjnemu podejściu, w tym przy użyciu technologii cyfrowych i telekomunikacyjnych lub lepszemu wykorzystaniu wiedzy, z korzyścią dla lokalnej społeczności, m.in. na rzecz:

 • poprawy jakości życia,
 • podniesienia jakości usług lokalnych
 • poprawy bezpieczeństwa,
 • poszanowania środowiska i klimatu
 • problemów dotyczących niedoinwestowania, starzejącego się społeczeństwa, wyludnienia, niewystarczającej ilości miejsc pracy czy przepaści cyfrowej.

 

Grant na przygotowanie tych koncepcji może być udzielony grantobiorcy z obszaru objętego tą koncepcją, który zrealizuje zadanie w partnerstwie z co najmniej jednym podmiotem z tego obszaru.

 

Koncepcja SV w szczególności ma:

 • być opracowana w sposób partycypacyjny, tj. z aktywnym udziałem mieszkańców obszaru, w tym przeprowadzone zostaną z nimi konsultacje wyników prac partnerstwa;
 • zawierać uproszczoną analizę SWOT objętego nią obszaru;
 • przedstawiać plan włączenia społeczności w późniejszą realizację koncepcji, ze szczególnym uwzględnieniem roli sołtysa w tym procesie;
 • zawierać listę projektów, składających się na jej realizację, obejmujących komponent cyfrowy lub środowiskowy lub klimatyczny.
 • nie kolidować z innymi dokumentami strategicznymi dla obszaru, w szczególności z LSR.

 

Przy wyborze grantobiorców zamierzających przygotować koncepcje SV, LGD premiować będzie w szczególności:

 • jakość planowanego procesu przygotowania koncepcji SV z uwzględnieniem partycypacyjnego charakteru (udział lokalnej społeczności oraz rola sołtysa w tym procesie);
 • liczbę partnerów;
 • powiązanie wnioskodawcy z obszarem objętym koncepcją SV;
 • potencjał organizacyjny;
 • obszary zmarginalizowane, w tym jeśli dotyczy, także obszarów po PGR;
 • miejscowości poniżej 5 000 mieszkańców.

 

Inteligentne wsie należy rozumieć jako społeczności, które nie chcą biernie czekać na nadejście zmian. Na inteligentne wsie składają się ludzie z obszarów wiejskich, którzy podejmują inicjatywę, aby znaleźć praktyczne rozwiązania podstawowych problemów, z jakimi się mierzą, i wykorzystać nowe możliwości.

 

Inteligentne wsie to obszary i społeczności wiejskie, które wykorzystują swoje istniejące mocne strony i zasoby, a także nowe możliwości, aby osiągać wartość dodaną, i w ramach których nowe sieci ulepszane są dzięki cyfrowym technologiom komunikacyjnym, innowacjom i lepszemu wykorzystaniu wiedzy na rzecz mieszkańców.

 

W inteligentnych wsiach kluczowe znaczenie mają ludzie, którzy podejmują inicjatywę w celu znalezienia rozwiązań praktycznych.

 

 „Inteligentny” oznacza korzystający z technologii cyfrowych wtedy, gdy jest to stosowne, a nie ze względu na modę.

 

„Inteligentny” oznacza myślący nie tylko o samej wsi. Niektóre inicjatywy mają miejsce na poziomie wsi, lecz wiele dotyczy okolicznych terenów wiejskich, grup wsi, małych miejscowości i powiązań z miastami.

 

„Inteligentny” oznacza budujący nowe formy współpracy i sojuszy: między rolnikami i pozostałymi podmiotami na obszarach wiejskich; między gminami; między sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim; w ramach podejścia oddolnego i odgórnego.

 

„Inteligentny” oznacza myślący samodzielnie. Nie istnieje standardowy model ani standardowe rozwiązanie w przypadku inteligentnych wsi – kluczowe znaczenie mają społeczności lokalne wykorzystujące miejscowe zasoby, korzystające z najlepszej dostępnej wiedzy i podejmujące inicjatywę.

 

„Inteligentna Wieś” to:

 • społeczność z pomysłem na swoje problemy i swoją przyszłość.
 • wieś wykorzystująca w tym celu możliwości współczesnej technologii i dbająca o planetę Ziemię - wspólną „globalną wioskę”, z losem której związany jest jej los.

 

Miarą „inteligencji wsi” jest stopień zaangażowania i współpracy jej mieszkańców w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

 

źródło


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót