USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

NFOS_Logo

Informacja o wyłożeniu projektu Planu ochrony dla Kazimierskiego Parku Krajobrazowego

Opublikowano dn. 19-10-2021

OGŁOSZENIE

Dyrektora Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych o publicznym wyłożeniu projektów Planów ochrony dla Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego oraz Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego oraz o możliwości składania do nich uwag i wniosków

 

                Na podstawie art. 18 ust.1, art. 19 ust.1 pkt 3 i ust.1a, art. 20 , art. 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098), art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz rozdz. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. z 2005 r. nr 94, poz. 794), Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Planów ochrony dla Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego oraz Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. Projekty planów ochrony udostępniono do udziału społecznego w terminie od 01.10.2021 r. do 25.10.2021 r. włącznie. W tym czasie, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3-4 w zw. z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektów tych dokumentów.

                Z projektami Planów ochrony dla Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego oraz Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego można się zapoznać na stronie internetowej: http://parki.lubelskie.pl/ochrona-przyrody/plany-ochrony Z dokumentacją projektów można się zapoznać w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym umówieniu.

                Wnioski i uwagi do projektów planów ochrony można składać drogą pisemną na adres Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych ul. Mieczysława Karłowicza 4, 20-027 Lublin  lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.zlpk@lubelskie.pl korzystając z formularza zamieszczonego na ww. stronie internetowej. Uwagi i wnioski złożone w wyznaczonym terminie rozpatrywane będą przez Dyrektora Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, a zestawienie wraz z informacją o sposobie uwzględnienia zostanie dołączone do dokumentacji toku formalno-prawnego.

 

Ikona pdfogłoszenie_Lubelskie_PK_2

Ikona docxFormularz_Uwag_Wniosków_do_Planu_ochrony_KPK


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót