USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Gmina Wojciechów

Rozpoczął się nabór wniosków o wypłatę dodatku węglowego

Opublikowano dn. 22-08-2022

Mieszkańcy gminy Wojciechów mogą od dziś składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego do OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Wojciechowie w terminie do 30

Dodatek 3 000 zł tylko dla ogrzewających węglem kamiennym, bez względu
na dochód!


Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U.
z 2022 r., poz. 1692) aby otrzymać dodatek węglowy w wysokości 3 000
zł należy złożyć odpowiedni wniosek o jego wypłatę. Mieszkańcy gminy
Wojciechów mogą od dziś składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego do OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Wojciechowie w terminie do 30
listopada br. Dopłatę dostaną tylko osoby, które zgłosiły w deklaracji
CEEB, że głównym źródłem ciepła w ich domu jest paliwo stałe (zgodnie
z art. 2 ust. 3 ww. ustawy przez paliwa stałe rozumie się węgiel
kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla
kamiennego).


Wniosek dostępny jest na stronie:
https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000171201.pdf
Wzór wniosku jest jednakowy dla wszystkich gmin. Wniosek o dodatek
węglowy zawiera dane dotyczące wnioskodawcy i pozostałych członków
gospodarstwa domowego, w tym dane konieczne do jednoznacznej
identyfikacji (imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego
tożsamość). Wniosek zawiera również dane kontaktowe, takie jak nr
telefonu i adres poczty e-mail, który warto podać, ponieważ zostanie
na niego przesłana informacja o wypłacie dodatku węglowego.
We wniosku trzeba wskazać miejsce zamieszkania, a także numer rachunku
bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku. We wniosku
trzeba też zawrzeć informację o źródle ogrzewania na paliwo stałe.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa
domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten
przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako
pierwszy.

Należy pamiętać, że informacje przedstawione we wniosku o wypłatę
dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń.
Dodatek wypłacony zostanie w terminie 30 dni od złożenia kompletnego
wniosku i będzie zwolniony od podatku oraz od możliwości zajęcia
komorniczego.

Uwaga!
Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwu domowemu, na którego
potrzeby zakupione zostało zakupione paliwo stałe, po cenie nie
wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę i od przedsiębiorcy wykonującego
działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw,
wpisanemu do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót