USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Wegiel

INFORMACJA URZĘDU GMINY WOJCIECHÓW DOTYCZĄCA ZAKUPU PREFERENCYJNEGO WĘGLA

Opublikowano dn. 22-11-2022

Prawo do zakupu węgla w cenie preferowanej za tonę mają Mieszkańcy Gminy Wojciechów z tych gospodarstw domowych, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego. Weryfikację tego prawa dokonuje Urząd Gminy Wojciechów, poprzez sprawdzenie czy danemu gospodarstwu wypłacono dodatek węglowy lub czy istnieje prawo do otrzymania dodatku węglowego.

 
WAŻNE!
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, gospodarstwo domowe, które w sezonie grzewczym 2022-2023 kupiło już co najmniej 1,5 tony węgla w cenie niższej niż 2000 zł za tonę (na przykład internetowo w sklepie PGG, Bogdance itp.), nie ma prawa do zakupu węgla w cenie
preferencyjnej w okresie do końca grudnia br. 
 
Każdemu uprawnionemu gospodarstwu domowemu przysługuje maksymalnie 1,5 tony
do 31 grudnia 2022 roku oraz maksymalnie 1,5 tony od 1 stycznia 2023 roku. 
 
W zakresie dostarczania węgla Gminę Wojciechów będzie obsługiwać Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.
 
Wnioski, które nie będą wypełnione kompletnie i nie zostaną potwierdzone przez OPS w Wojciechowie nie będą przyjmowane!!!
 
ZASADY ZAKUPU PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO
 
  1. Należy wypełnić i złożyć wniosek osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Wojciechów, po wcześniejszej weryfikacji przez OPS w Wojciechowie (weryfikacja dot. przysługiwania dodatku węglowego). Wniosek powinien być wypełniony przez tę samą osobę, która ubiegała się o dodatek węglowy.
  2. Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.wojciechow.pl
  3. Urząd Gminy Wojciechów dokona weryfikacji wniosku i po jej pozytywnym rozpoznaniu skontaktuje się telefonicznie z Mieszkańcem (na podany we wniosku numer telefonu) oraz ustali dalsze zasady postępowania.
  4. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia.
  5. Płatności na zakup paliwa stałego będzie można dokonać w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy, kasie banku lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Wojciechów – Bank Spółdzielczy w Poniatowej Oddział w Wojciechowie NR 06 8735 1017 1000 0111 2000 0010 w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wnioskodawcy, z dopiskiem : zakup węgla.
  6. Węgiel będzie wydawany na podstawie dowodu wpłaty.
WAŻNE!
Sprzedaż węgla przez Gminę nie obejmuje kosztu transportu węgla do gospodarstwa domowego.
 
Wniosek o zakup węgla można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Wojciechów od dnia 24 listopada 2022 r. w godzinach pracy urzędu.
 
UWAGA!
Wnioski złożone drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę!
 

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót