USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Powiat Lubelskilogo

Zarząd Powiatu w Lublinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury i sportu w 2023 roku

Opublikowano dn. 18-01-2023

Zarząd Powiatu w Lublinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury i sportu w 2023 roku. Zlecenie realizacji

zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji

na dofinansowanie realizacji zadań.

 

Wszystkie informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w załączonych

dokumentach:

 

  •  Uchwała Nr 985/2023 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 12 stycznia 2023 r.

 

  •  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku

publicznego z zakresu kultury i sportu w 2023 roku

 

  •  Załącznik nr 1 Wzór oferty realizacji zadania publicznego

 

  •  Załącznik nr 2 Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

 

  •  Załącznik nr 3 Wykaz przeprowadzonych zadań o charakterze

kulturalnym/sportowym z ostatnich trzech lat poprzedzających złożenie oferty

 

Oferty, sporządzone wg wzoru określonego w ww. rozporządzeniu (załącznik nr 1

do Ogłoszenia) należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w kancelarii Starostwa

Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, w godzinach urzędowania lub za pośrednictwem

poczty w terminie do dnia 6 lutego 2023 r. do godz. 15:00.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego

 

Ikona docxKlauzula informacyjna

Ikona docxFormularz zgłoszenia do komisji konkursowej

Ikona doczał 3 wykaz przeprowadzonych zadań o charakterze kulturalnym-sportowym

Ikona docogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych 2023

Ikona docxzał. 2 wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego 2023

Ikona docZaproszenie do komisji konkursowych

Ikona docxZał. 1 wzór oferty realizacji zadania publicznego 2023


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót