USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały

Opublikowano dn. 05-11-2018

Wójt Gminy Wojciechów zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U.z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) działające na terenie Gminy Wojciechów do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Wojciechów w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
 
Opinie i uwagi organizacji nie zawierające danych, o których mowa powyżej lub złożone po terminie zakończenia konsultacji wyznaczonym przez Wójta , nie są brane pod uwagę w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem aktu prawa miejscowego.
 
Opinie, wnioski i uwagi dotyczące ww. projektu uchwały proszę przekazać do dnia 19.11.2018 r. do Referatu Inwestycji i Rozwoju na piśmie, osobiście lub drogą elektroniczną  na adres: info@wojciechow.pl, ajamroz@wojciechow.pl
 
Wojciechów, 05.11.2018 r.
 
Wójt Gminy Wojciechów
/-/ Jan Czyżewski
 

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót