USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Konsultacje projektu uchwały

Opublikowano dn. 05-11-2018

Wójt Gminy Wojciechów zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U.z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) działające na terenie Gminy Wojciechów do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Wojciechów w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
 
Opinie i uwagi organizacji nie zawierające danych, o których mowa powyżej lub złożone po terminie zakończenia konsultacji wyznaczonym przez Wójta , nie są brane pod uwagę w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem aktu prawa miejscowego.
 
Opinie, wnioski i uwagi dotyczące ww. projektu uchwały proszę przekazać do dnia 19.11.2018 r. do Referatu Inwestycji i Rozwoju na piśmie, osobiście lub drogą elektroniczną  na adres: info@wojciechow.pl, ajamroz@wojciechow.pl
 
Wojciechów, 05.11.2018 r.
 
Wójt Gminy Wojciechów
/-/ Jan Czyżewski
 

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia
Gminny Ośrodek Kultury
Box side
Gminny Ośrodek Kultury
Powiat Lubelski
Box side
Powiat Lubelski