USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny- informacja OPS

Jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny- informacja OPS

Opublikowano dn. 15-01-2014

Wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny prosimy o zapoznanie się z informacjami.

 1. INFORMUJEMY, IŻ WNIOSKI O WYDANIE KARTY DUŻEJ RODZINY MOŻNA SKŁADAĆ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. OD 7.30 DO 15.30 W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJCIECHOWIE (tel: 81-517-79-95, e-mail: wojciechow@ops.pl ). 

 2. WNIOSEK MOŻNA POBRAĆ W OPS WOJCIECHÓW LUB ZE STRONY INTERNETOWEJ www.rodzina.gov.pl W ZAKŁADCE - DUŻA RODZINA - CZYM JEST KARTA DUŻEJ RODZINY? - DO POBRANIA - WNIOSEK O WYDANIE KARTY DUŻEJ RODZINY.

 3. Karta jest przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
 4. Duplikat Karty jest wydawany na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wniosek 
  o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
 5. Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć 
  w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku odpowiednio o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.
 6. Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się do wglądu oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
  1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
  2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie  o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka  
   - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  6. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  
   o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu  
   w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 7. Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:
  1. rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
  2. małżonek rodzica;
  3. dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.2).
 8. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
  1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
  2. w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
  3. bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 9. Informacja o przysługujących uprawnieniach i ich wykaz znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

  ul. Nowogrodza 1/3/5,
  00-513 Warszawa,

  e-mail: info@mpips.gov.pl, tel: 22-661-10-00.

 10. STRONA INTERNETOWA:  www.rodzina.gov.pl

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót