USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny- informacja OPS

Opublikowano dn. 15-01-2014

Wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny prosimy o zapoznanie się z informacjami.

 1. INFORMUJEMY, IŻ WNIOSKI O WYDANIE KARTY DUŻEJ RODZINY MOŻNA SKŁADAĆ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. OD 7.30 DO 15.30 W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJCIECHOWIE (tel: 81-517-79-95, e-mail: wojciechow@ops.pl ). 

 2. WNIOSEK MOŻNA POBRAĆ W OPS WOJCIECHÓW LUB ZE STRONY INTERNETOWEJ www.rodzina.gov.pl W ZAKŁADCE - DUŻA RODZINA - CZYM JEST KARTA DUŻEJ RODZINY? - DO POBRANIA - WNIOSEK O WYDANIE KARTY DUŻEJ RODZINY.

 3. Karta jest przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
 4. Duplikat Karty jest wydawany na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wniosek 
  o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
 5. Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć 
  w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku odpowiednio o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.
 6. Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się do wglądu oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
  1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
  2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie  o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka  
   - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  6. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  
   o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu  
   w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 7. Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:
  1. rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
  2. małżonek rodzica;
  3. dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.2).
 8. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
  1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
  2. w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
  3. bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 9. Informacja o przysługujących uprawnieniach i ich wykaz znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

  ul. Nowogrodza 1/3/5,
  00-513 Warszawa,

  e-mail: info@mpips.gov.pl, tel: 22-661-10-00.

 10. STRONA INTERNETOWA:  www.rodzina.gov.pl

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia
Gminny Ośrodek Kultury
Box side
Gminny Ośrodek Kultury
Powiat Lubelski
Box side
Powiat Lubelski