USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Przygotowanie wniosku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Opublikowano dn. 01-08-2016

Szanowni Państwo! Gmina Wojciechów planuje przygotowanie wniosku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Planowany termin realizacji inwestycji to lata 2017-2018.
Realizacja inwestycji będzie uzależniona od pozyskania dofinansowania oraz od możliwości finansowych Gminy. Możliwe dofinansowanie to 63,63 % kosztów kwalifikowalnych realizacji inwestycji. Szacowany wkład własny mieszkańców wynosiłby do 36,37% kosztów kwalifikowalnych realizacji inwestycji oraz koszt wykonania dokumentacji projektowej. Całkowity koszt po stronie mieszkańców zostanie wyliczony po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.
 
Osoby zainteresowane mają możliwość zadeklarowania uczestnictwa w programie poprzez przedłożenie załączonej deklaracji do Urzędu Gminy Wojciechów, pok. nr 4 (Sekretariat).
 
W przypadku zebrania odpowiedniej liczby chętnych wniosek o pozyskanie dofinansowania w imieniu zainteresowanych mieszkańców składa Gmina Wojciechów. Realizacja inwestycji będzie możliwa po otrzymaniu pozytywnej decyzji weryfikacji wniosku.
 
Deklaracje do pobrania i wypełnienia (ręcznie lub komputerowo)
Załączniki:
lub w pok. nr 4 Urzędu Gminy Wojciechów
 
 Etapy realizacji przedsięwzięcia:
 
  1. Zbieranie deklaracji od właścicieli nieruchomości, chcących przystąpić do projektu.
    Deklaracje będą przyjmowane w terminie do dnia 16 sierpnia 2016 r.
  2. Spotkanie informacyjne dla osób, które złożą deklaracje uczestnictwa w projekcie.
  3. Wykonanie dokumentacji technicznej i zawarcie umów z przystępującymi do projektu, określających warunki realizacji i finansowania zadania.
  4. Złożenie przez Gminę wniosku o dofinansowanie zadania.
  5. Realizacja zadania - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przez Gminę Wojciechów (przetarg na wykonanie, nadzór, odbiory techniczne).
  6. Przeszkolenie użytkowników w celu właściwej obsługi zgodnej z instrukcją użytkowania oraz przekazania do eksploatacji.
  7. Nadzór nad eksploatacją oczyszczalni sprawowany przez Gminę, przez okres 5 lat od momentu zakończenia inwestycji.
Deklaracja jest dokumentem wstępnym świadczącym o chęci uczestnictwa w projekcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Podane dane posłużą do oszacowania ilości osób zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciu oraz przygotowania dokumentacji (w tym projektowo-budowlanej) do wniosku o dofinansowanie inwestycji.
 
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie mogła być realizowana na zamieszkałych posesjach położonych na terenie Gminy Wojciechów, których właściciele na stałe lub czasowo są zameldowani na terenie gminy i opłacają podatki na rzecz gminy. Warunki realizacji i finansowania zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Wojciechów, a właścicielem nieruchomości, która zostanie podpisania po wykonaniu dokumentacji projektowej.
 
Informujemy ponadto, iż umowy na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków będą podpisywane tylko z właścicielem/ właścicielami działki, którzy nie posiadają zaległości wobec Gminy Wojciechów z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, środków transportu oraz opłat za odbiór odpadów komunalnych.
 
Z uwagi na ograniczenia związane z dotacją ilość uczestników w projekcie ograniczona.

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia
Gminny Ośrodek Kultury
Box side
Gminny Ośrodek Kultury
Powiat Lubelski
Box side
Powiat Lubelski