USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Przygotowanie wniosku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Przygotowanie wniosku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Opublikowano dn. 01-08-2016

Szanowni Państwo! Gmina Wojciechów planuje przygotowanie wniosku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Planowany termin realizacji inwestycji to lata 2017-2018.
Realizacja inwestycji będzie uzależniona od pozyskania dofinansowania oraz od możliwości finansowych Gminy. Możliwe dofinansowanie to 63,63 % kosztów kwalifikowalnych realizacji inwestycji. Szacowany wkład własny mieszkańców wynosiłby do 36,37% kosztów kwalifikowalnych realizacji inwestycji oraz koszt wykonania dokumentacji projektowej. Całkowity koszt po stronie mieszkańców zostanie wyliczony po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.
 
Osoby zainteresowane mają możliwość zadeklarowania uczestnictwa w programie poprzez przedłożenie załączonej deklaracji do Urzędu Gminy Wojciechów, pok. nr 4 (Sekretariat).
 
W przypadku zebrania odpowiedniej liczby chętnych wniosek o pozyskanie dofinansowania w imieniu zainteresowanych mieszkańców składa Gmina Wojciechów. Realizacja inwestycji będzie możliwa po otrzymaniu pozytywnej decyzji weryfikacji wniosku.
 
Deklaracje do pobrania i wypełnienia (ręcznie lub komputerowo)
Załączniki:
lub w pok. nr 4 Urzędu Gminy Wojciechów
 
 Etapy realizacji przedsięwzięcia:
 
  1. Zbieranie deklaracji od właścicieli nieruchomości, chcących przystąpić do projektu.
    Deklaracje będą przyjmowane w terminie do dnia 16 sierpnia 2016 r.
  2. Spotkanie informacyjne dla osób, które złożą deklaracje uczestnictwa w projekcie.
  3. Wykonanie dokumentacji technicznej i zawarcie umów z przystępującymi do projektu, określających warunki realizacji i finansowania zadania.
  4. Złożenie przez Gminę wniosku o dofinansowanie zadania.
  5. Realizacja zadania - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przez Gminę Wojciechów (przetarg na wykonanie, nadzór, odbiory techniczne).
  6. Przeszkolenie użytkowników w celu właściwej obsługi zgodnej z instrukcją użytkowania oraz przekazania do eksploatacji.
  7. Nadzór nad eksploatacją oczyszczalni sprawowany przez Gminę, przez okres 5 lat od momentu zakończenia inwestycji.
Deklaracja jest dokumentem wstępnym świadczącym o chęci uczestnictwa w projekcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Podane dane posłużą do oszacowania ilości osób zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciu oraz przygotowania dokumentacji (w tym projektowo-budowlanej) do wniosku o dofinansowanie inwestycji.
 
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie mogła być realizowana na zamieszkałych posesjach położonych na terenie Gminy Wojciechów, których właściciele na stałe lub czasowo są zameldowani na terenie gminy i opłacają podatki na rzecz gminy. Warunki realizacji i finansowania zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Wojciechów, a właścicielem nieruchomości, która zostanie podpisania po wykonaniu dokumentacji projektowej.
 
Informujemy ponadto, iż umowy na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków będą podpisywane tylko z właścicielem/ właścicielami działki, którzy nie posiadają zaległości wobec Gminy Wojciechów z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, środków transportu oraz opłat za odbiór odpadów komunalnych.
 
Z uwagi na ograniczenia związane z dotacją ilość uczestników w projekcie ograniczona.

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót