USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Nabór na członków komisji Konkursowej

Opublikowano dn. 29-03-2019

Wójt Gminy Wojciechów ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, w tym sportu w 2019 roku na terenie gminy Wojciechów

 Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018 r. poz. 450) Wójt Gminy Wojciechów zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie realizowanym w trybie w/w ustawy.


Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej.


Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r., poz. 2096
z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.


Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 12.04.2019 r. do godz. 14.00.


Komisja konkursowa opiniuje oferty złożone przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz.U. z 2018 r., poz. 450) w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  w 2019 r. w zakresie kultury fizycznej, w tym sportu ogłoszonym przez Wójta Gminy Wojciechów.


Zgłoszenia w załączonym formularzu ( podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z załącznikami należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Wojciechów. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu. Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób : „Zgłoszenie kandydata na członka Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, w tym sportu w 2019 roku na terenie gminy Wojciechów”.

 

formularz zgłoszenia - wzór, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [23.08 KB]

nabór na członków komisji Konkursowej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [490.20 KB]

 

 


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia
Gminny Ośrodek Kultury
Box side
Gminny Ośrodek Kultury
Powiat Lubelski
Box side
Powiat Lubelski