USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Nabór na członków komisji Konkursowej

Nabór na członków komisji Konkursowej

Opublikowano dn. 29-03-2019

Wójt Gminy Wojciechów ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, w tym sportu w 2019 roku na terenie gminy Wojciechów

 Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018 r. poz. 450) Wójt Gminy Wojciechów zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie realizowanym w trybie w/w ustawy.


Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej.


Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r., poz. 2096
z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.


Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 12.04.2019 r. do godz. 14.00.


Komisja konkursowa opiniuje oferty złożone przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz.U. z 2018 r., poz. 450) w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  w 2019 r. w zakresie kultury fizycznej, w tym sportu ogłoszonym przez Wójta Gminy Wojciechów.


Zgłoszenia w załączonym formularzu ( podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z załącznikami należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Wojciechów. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu. Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób : „Zgłoszenie kandydata na członka Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, w tym sportu w 2019 roku na terenie gminy Wojciechów”.

 

ikona docformularz zgłoszenia - wzór

ikona pdfnabór na członków komisji Konkursowej

 

 


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót