USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WOJCIECHÓW

Opublikowano dn. 14-08-2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Wojciechów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wojciechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wchodzimy w decydującą fazę opracowania STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WOJCIECHÓW wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany Studium wraz z prognoza oddziaływania na środowisko udostępniony będzie w dniach od 26 sierpnia 2019 r. do 16 września 2019 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wojciechów, Wojciechów 5, 24-204 Wojciechów, pokój nr 9 (budynek Agronomówki) jak również na stronach internetowych Urzędu Gminy Wojciechów w zakładce Studium.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 września 2019 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Wojciechów, Wojciechów 5, 24-204 Wojciechów, pokój nr 1.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie lub drogą elektroniczną do Wójta Gminy Wojciechów,

e-mail: info@wojciechow.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 października 2019 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Wojciechów, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [233.81 KB]


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia
Gminny Ośrodek Kultury
Box side
Gminny Ośrodek Kultury
Powiat Lubelski
Box side
Powiat Lubelski