USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Gmina Wojciechów Logo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WOJCIECHÓW

Opublikowano dn. 14-08-2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Wojciechów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wojciechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wchodzimy w decydującą fazę opracowania STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WOJCIECHÓW wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany Studium wraz z prognoza oddziaływania na środowisko udostępniony będzie w dniach od 26 sierpnia 2019 r. do 16 września 2019 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wojciechów, Wojciechów 5, 24-204 Wojciechów, pokój nr 9 (budynek Agronomówki) jak również na stronach internetowych Urzędu Gminy Wojciechów w zakładce Studium.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 września 2019 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Wojciechów, Wojciechów 5, 24-204 Wojciechów, pokój nr 1.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie lub drogą elektroniczną do Wójta Gminy Wojciechów,

e-mail: info@wojciechow.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 października 2019 r.

pismo

Ikona PDFOgłoszenie Wójta Gminy Wojciechów


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót