USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Polecenia i zarządzenie Wojewody Lubelskiego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Polecenia i zarządzenie Wojewody Lubelskiego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Opublikowano dn. 13-03-2020

POLECENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 11 marca 2020 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

polecam
Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Miast, Zarządom Powiatów województwa lubelskiego czasowe zawieszenie działalności, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r., w nadzorowanych lub podległych:

a) placówkach wsparcia dziennego,
b) centrach integracji społecznej,
c) klubach integracji społecznej,
d) dziennych domach i klubach seniora,
e) środowiskowych domach samopomocy,
f) warsztatach terapii zajęciowej.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

WOJEWODA LUBELSKI
Lech Sprawka

 

Polecenie Wojewody Lubelskiego

z dnia 12 marca 2020 r

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), w celu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym

polecam

  1. Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie
  2. Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie – wszyscy

1) współpracę Policji z właściwymi jednostkami organizacyjnym pomocy społecznej, w tym gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, polegającą w szczególności na przekazywaniu informacji o osobach przebywających w kwarantannie, które mogą wymagać wsparcia tych jednostek;
2) właściwym jednostkom samorządu terytorialnego, właściwym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, w tym gminnym ośrodkom pomocy społecznej – podjęcie działań w celu oceny sytuacji osób, o których mowa w pkt 1, pod kątem zabezpieczenia pomocy w formie posiłku
lub produktów żywnościowych, zakupu leków oraz pomocy w postaci interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego;
3) właściwym jednostkom samorządu terytorialnego, właściwym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, w tym gminnym ośrodkom pomocy społecznej – podjęcie działań zmierzających do zidentyfikowania osób po leczeniu w szpitalu wymagających przyznania usług
opiekuńczych oraz objęcia tych osób taką opieką;
4) kierownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – zobowiązać podległy personel do zapoznania się i stosowania zasad dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2;
5) kierownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – informować mieszkańców domów pomocy społecznej oraz innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, które zapewniają możliwość całodobowego pobytu o konieczności ograniczenia aktywności poza terenem placówki i ryzyku jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad, dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
Niniejsze polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Wojewoda Lubelski
Lech Sprawka

 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa lubelskiego

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, zarządzam zawieszenie na terenie województwa lubelskiego organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych.

§ 2. Zawieszenie organizowania imprez obejmuje także zakaz przeprowadzania takich imprez i dotyczy:

1) imprez artystycznych i rozrywkowych o których mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
2) imprez masowych artystyczno-rozrywkowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171)
-organizowanych przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, bez względu na lokalizację tych imprez i sposób ich odbywania na terenie województwa lubelskiego oraz bez względu na liczbę ich uczestników, w tym w szczególności dotyczy imprez organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, klubach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach.

§ 3. Zawieszenie organizowania imprez obowiązuje do dnia 25 marca 2020 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Lublinie.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz na tablicy ogłoszeń Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

§ 6. Informacja o wydaniu zarządzenia zostanie podana niezwłocznie do wiadomości publicznej także w środkach masowego przekazu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 r.

Wojewoda Lubelski
Lech Sprawka


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót