USTAWIENIA

, Imieniny:

Ogłoszenia Gminne

Zdjęcie Artykułu

Wójt Gminy Wojciechów zaprasza

Opublikowano dn. 23-11-2017

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) działające na terenie Gminy Wojciechów do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Wojciechów w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
 
Opinie i uwagi organizacji nie zawierające danych, o których mowa powyżej lub złożone po terminie zakończenia konsultacji wyznaczonym przez Wójta, nie są brane pod uwagę w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem aktu prawa miejscowego.
 
Opinie, wnioski i uwagi dotyczące ww. projektu uchwały proszę przekazać do dnia 01.12.2017 r. do Referatu Inwestycji i Rozwoju na piśmie, osobiście lub drogą elektroniczną na adres: info@wojciechow.pl, jtomicka@wojciechow.pl
 
Wojciechów, 23.11.2016 roku
 
Wójt Gminy Wojciechów
/-/
Jan Czyżewski
 

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót
Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia
Gminny Ośrodek Kultury
Box side
Gminny Ośrodek Kultury
Powiat Lubelski
Box side
Powiat Lubelski