USTAWIENIA

, Imieniny:

Ogłoszenia Gminne

Wójt Gminy Wojciechów zaprasza

Wójt Gminy Wojciechów zaprasza

Opublikowano dn. 23-11-2017

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) działające na terenie Gminy Wojciechów do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Wojciechów w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
 
Opinie i uwagi organizacji nie zawierające danych, o których mowa powyżej lub złożone po terminie zakończenia konsultacji wyznaczonym przez Wójta, nie są brane pod uwagę w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem aktu prawa miejscowego.
 
Opinie, wnioski i uwagi dotyczące ww. projektu uchwały proszę przekazać do dnia 01.12.2017 r. do Referatu Inwestycji i Rozwoju na piśmie, osobiście lub drogą elektroniczną na adres: info@wojciechow.pl, jtomicka@wojciechow.pl
 
Wojciechów, 23.11.2016 roku
 
Wójt Gminy Wojciechów
/-/
Jan Czyżewski
 

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót