USTAWIENIA

, Imieniny:

Ochrona środowiska

Ratujemy pomniki przyrody

Ratujemy pomniki przyrody

Opublikowano dn. 01-10-2014

Kontynuujemy prace konserwatorskie mające na celu ratowanie pomników przyrody – drzew starych, okazałych i bardzo cennych przyrodniczo. Na terenie gminy Wojciechów rośnie 11 drzew ustanowionych jako pomniki przyrody.

W ubiegłych latach prowadzone były zabiegi przy czterech z nich. W bieżącym roku przeprowadziliśmy inwentaryzację i ocenę stanu pozostałych drzew, z której wynika, że dwa pomniki przyrody są w stanie szczątkowego rozkładu natomiast z pozostałych pięciu cztery wymaga interwencji. W tym roku zaplanowaliśmy pielęgnację na trzech z nich.
 
Są to dwie lipy drobnolistne i jeden dąb szypułkowy.
Drzewa rosną w Miłocinie i Palikijach Drugich.

Realizacja zadania pn. "Inwentaryzacja i pielęgnacja zabytkowego drzewostanu - pomników przyrody na terenie gminy Wojciechów" jest dotowana na podstawie umowy nr 401/2014/D/OP z dnia 04.11 2014 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania wynosi 2000 zł.
 
Gmina Wojciechów zobowiązuje się przeznaczyć dotację na dofinansowanie zadania, którego planowany koszt wynosi 4015 zł i wykonać je do dnia 30.11.2014 r
W wyniku realizacji zadania osiągnięty zostanie następujący efekt ekologiczny:
  • poprawa stanu zdrowotnego drzew,
  • zachowanie cennych wartości przyrodniczych gminy,
  • wyeliminowanie niebezpieczeństwa dla użytkowników.

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót