USTAWIENIA

, Imieniny:

Wycinka drzew i krzewów

Wycinka drzew i krzewów

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U.2023, poz.1336 ze zmianami)

 Rozdział 4 Ochrona terenów zieleni i zadrzewień

 Osoba prawna:

Art. 83. 1. Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:

 1. posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości.

 Art. 83a. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu powinien zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
 2. tytuł prawny władania nieruchomością,
 3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 4. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm,
 5. przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
 6. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
 7. wielkość  powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
 8. rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości  i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości,

Druk do pobrania i wypełnienia: 

Ikona doc druk pozwolenia.doc

 

Informacje dodatkowe:

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości  może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Wojciechów, przy czym zezwolenie na usuniecie drzew lub krzewów z nieruchomości  wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów może być  uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oględzin.

Z oględzin sporządza się protokół.

W protokole podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

Zezwolenie wydaje się w terminie 30 dni w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu oględzin w terenie.

Osoby fizyczne:

Art.83f.(Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów)

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2 ;

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia zamiaru dokonania usunięcia drzew:

1. Wniosek - zgłoszenie zamiaru dokonania usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej ( na załączonym druku) 

Ikona docx Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.docx, 

2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością o którym mowa w art.83b ust.1, pkt 2 ustawy o ochronie przyrody ( na załączonym druku)  

Ikona docx Władanie nieruchomością-tytuł prawny.docx

3. Klauzula informacyjna dot. wycinki drzew.

Ikona docx Obowiązek informacyjny - wycinka drzew.docx,

4. Rysunek lub mapkę z usytuowanie drzew na nieruchomości.

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia pracownik Urzędu Gminy  dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia, odpowiednio:

 1. nazwy gatunku drzewa;
 2. obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  1. posiada kilka pni - obwodu każdego z tych pni,
  2. nie posiada pnia - obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Z oględzin sporządza się protokół.

Po dokonaniu oględzin organ, o którym mowa powyżej w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.

Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Miejsce złożenie dokumentów:

Urząd Gminy w Wojciechowie

Agronomówka pok.nr 4, tel. 815177353 wew.27

Uwaga: przepisów ustawy o ochronie przyrody nie stosuje się do drzew i krzewów rosnących w lasach i na gruntach leśnych.

Usuwanie drzew w lasach i na gruntach leśnych reguluje ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 ze zmianami).